Adatkezelési tájékoztató

2018-11-14

Egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezelése
a Bethánia Rehabilitációs Otthonban.

Az intézményünkben keletkezett betegellátás során, papír és elektronikus dokumentációban rögzítjük az ön személyes és hozzájuk kapcsolódó egészségügyi adatait.

Jelen Adatkezelési Tájékoztató, az Európai Parlament és Tanács 2016/679 Rendelete, az egészségügyről szóló, és az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII törvény, az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény, és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak betartása érdekében készült, az adatkezelésekről Belső Szabályzatok, utasítások készültek.

Adatkezelés jogalapja: Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 136.§ határozza meg az egészségügyi szolgáltató dokumentációs kötelezettségét, e törvény rendelkezése szerint az adatkezelés jogalapja a törvényi felhatalmazás. Az 1997. évi XLVII törvény 12.§ rendelkezése szerint: Abban az esetben, ha az érintett önként fordul az egészségügyi ellátóhálózathoz, a gyógykezeléssel összefüggő egészségügyi és személyazonosító adatainak kezelésére szolgáló hozzájárulását – ellenkező nyilatkozat hiányában – megadottnak kell tekinteni, és erről az érintettet (törvényes képviselőjét) tájékoztatni kell”. Sürgős esetben, illetve az érintett személy belátási képességének hiánya esetén az önkéntességet, vagyis az adatkezeléshez való hozzájárulást vélelmezni kell az egészségügyi ellátás során.

18 éven aluli személy esetében a személyes adatok kezelése akkor jogszerű, ha a gyermek a 16. életévét betöltötte, és adatkezeléshez hozzájárulását adta. A 16. életévét be nem töltött gyermek esetén, a gyermekek személyes adatainak kezelése csak akkor és olyan mértékben jogszerű, ha a hozzájárulást a gyermek feletti szülői felügyeletet gyakorló adta meg, illetve engedélyezte.

Adatkezelés: A gyógykezelés érdekében az alábbi személyes és egészségügyi adatait rögzítjük: Személyazonosító adatok, legközelebbi hozzátartozó neve, elérhetősége, jelen panaszok, előző betegségek, elvégzett vizsgálatok ideje, eredménye, betegségének meghatározása, alkalmazott therápia, gyógyszerérzékenység, elvégzett beavatkozások ideje, eredménye, és minden egyéb olyan adatot vagy tényt, amely a gyógyulásra befolyással lehet.

Fenti adattartalommal fekvőbeteg ellátás során Kórlap-dokumentáció keletkezik.

Megőrzési idő: Az egészségügyi és személyazonosító adatokat tartalmazó dokumentációt az 1997. évi XLVII törvény 30.§ rendelkezései szerint az ellátást követően, járóbeteg ellátás esetében 30 évig, fekvőbeteg ellátás esetében 50 évig tároljuk. A diagnosztikai eljárással készült felvételt 10 évig őrizzük.

Adattovábbítás: A kórház a beteg beleegyezése nélkül, jogszabályi előírások alapján, adatszolgáltatásra köteles az alábbi esetekben:

 • Egészségügyi Elektronikus Szolgáltatási Tér,
 • Halálozás esetén az Anyakönyvi Hivatalnak,
 • A törvényben kiemelt fokozottan veszélyes fertőző betegségek, és a törvényben kiemelt foglalkozási eredetű megbetegedések esetén,
 • A törvényben kiemelt anyagok okozta mérgezések esetén,
 • 8 napon túl gyógyuló és vélhetően bűncselekmény során keletkezett sérülés esetén a sérülésre vonatkozó adatok,
 • Büntetőügy, illetve szabálysértési eljárás esetén a hatóság által kért egészségügyi adatok,
 • Szakmai Regiszterek részére a jogszabályban előírt adattartalommal elektronikus adatszolgáltatás történik,
 • Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő részére teljesítmény elszámolás céljából a jogszabályban rögzített adattartalommal történik adattovábbítás.

.

Jogszabályi kötelezettségen kívüli adatszolgáltatás minden esetben az érintett személy hozzájárulásával történik, amennyiben Ön nem adja hozzájárulását, erről írásban nyilatkoznia kell.
Betegek jogai az adatkezeléssel kapcsolatosan:

 • Ön az ellátást követően egy összefoglaló dokumentumot kap,  fekvőbeteg ellátás esetében Zárójelentést. Kérjük, ezen eredeti dokumentumokat őrizze meg, továbbiakban hiteles másolatot áll módunkban kiállítani, írásos kérelemre.
 • Önnek joga van tájékoztatást kapni minden általunk nyilvántartott egészségügyi adatáról, és joga van a gyógykezelésével kapcsolatos dokumentumokba (Kórlap, lázlap, zárójelentés stb.) betekinteni, ezekről – saját költségén – másolatot kérni.
 • Ön megtilthatja vagy korlátozhatja az információszolgáltatást a hozzátartozóinak, illetve az intézményben személyesen megjelenő vagy telefonon érdeklődőknek írásban, a betegfelvétel során, az ÁLTALÁNOS HOZZÁJÁRULÁSI NYILATKOZAT kitöltésekor.
 • A személyes adatok helyesbítésére, módosítására, törlésére irányuló kérelmet az ellátást nyújtó szervezeti egységen, – személyes adatok változása esetén az adatok hitelességét igazoló okmány bemutatását követően – az adatkezelő végzi el.
 • Amennyiben a betegellátás megtörtént, betegdokumentációt nem áll módunkban törölni. Az egészségügyi dokumentációt úgy kell vezetni, hogy az valóságnak megfelelően tükrözze az ellátás folyamatát.
 • Az Önről kapott adatokra, információkra az orvosi titoktartás szabályai érvényesek, továbbá kórházunk minden dolgozójára titoktartási kötelezettség vonatkozik. Az adatokhoz csak a betegellátásban résztvevő személyzet (orvos, ápoló, gyógyszerész, szociális munkás, higiénikus, egyéb szakszemélyzet.), a betegadminisztrációval foglalkozó dolgozó és szükség esetén a kórház ügyvezető igazgatója, orvos igazgatója férhet hozzá.

 

Jogorvoslat: Amennyiben jogellenes adatkezelést tapasztalt, panaszával intézményünk Igazgatóságára,a lakóhelye szerint illetékes Bírósághoz, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz  (NAIH) fordulhat.

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Postai cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefonszám: +36 (1) 391-1400

email: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap:  https://naih.hu

A weboldalunkkal kapcsolatos adatok, amiket az oldal, és tárhely szolgáltatója kezelhet:

Az oldalon a bejegyzésekhez a hozzászólások nincsen engedélyezve, és a kapcsolatfelvételi űrlap is e-mail formájában valósul meg, így ezen a téren külön adatkezelés nem történik.
A tárhely szolgáltató a látogatottság mérésére használ fel bizonyos adatokat, melyet megadott időn belül töröl. Erről bővebben a tárhelyszolgáltató holnapján olvashatnak.
https://tarhelyadmin.com